රජයේ පාසල්වල 2020 අ.පො.ස.(උ.පෙළ) ඇතුළත් වීමේ අයදුම්පත
அரச பாடசாலைகளில் 2020 க.பொ.த. (உயர் தர) அனுமதிக்கான விண்ணப்ப படிவம்
Application Form for GCE (A/L) in Government Schools

The deadline for submission of application is over

for any information required about application submission, please call the following numbers..
- 077-5440083 / 077-2302382 /071-3723318/ 071-9096785/ 077-2132248/ 071-3360196