අවධානයට..!
අයදුම්පත්‍රය පිරවීමට ප්‍රථම ගැසට් පත්‍රයේ උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම කියවිය යුතුය. විශේෂ උපදෙස් මෙතනින්.

கவனம்..!
வர்த்தமானியில் உள்ள வழிமுறைகளைப் படிக்காமல் நேரடியாக விண்ணப்ப படிவத்தை நிரப்ப வேண்டாம். சிறப்பு வழிமுறைகள் இங்கே.

Attention...!
Don't directly fill the application without reading the instructions in the Gazette. Special instructions here.
 

2020 වර්ෂයේ විද්‍යාපීඨ අයදුම්කරන්නන් වෙත කෙරෙන විශේෂ දැනුම් දීමයි.

• 2020.09.04 දිනැති ගැසට් නිවේදනයේ පාඨමාලා අංක 49 හා 50 - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය (සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය) පාඨමාලා සඳහා 2018 වර්ෂයේ අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය සඳහා ගිණුම්කරණය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ආර්ථික විද්‍යාව යන විෂය තුන හදාරන ලද අයදුම්කරුවන්ට ද අදාළ මාධ්‍යයෙන් ඉල්ලුම් කල හැක.
වැඩි විස්තර

2020 ஆம் ஆண்டிற்கு கல்வியியற் கல்லூரிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களின் விசேட கவனத்திற்கு.

• 04.09.2020 ஆம் திகதிய வர்த்தமானி அறிவித்தலின் பாடநெறி இலக்கம் 49 மற்றும் 50 - வர்த்தகம் மற்றும் கணக்கீட்டுக் கல்வி (சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழிமூலம்) பாடநெறிக்காக 2018 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த (உ.தர) பரீட்சையின் கணக்கியல், வணிகக்கல்வி, மற்றும் பொருளியல் ஆகிய மூன்று பாடங்களிலும் சித்தியடைந்த விண்ணப்பதாரிகளுக்கு உரிய மொழியில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
மேலும் தகவல்

Special Notice for NCoE Applicants in year 2020

• Applicants those who have passed the G.C.E.(A/L) in year 2018 with Accounting, Business Studies and Economics of the Commerce Stream can apply in the relevant medium for the course No 49 / 50 – Business and Accounting studies (Sinhala / Tamil) mentioned in the Gazette Notification on 04.09.2020.
More Info.

2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට ඉල්ලුම් කරන ලද සියළුම අයදුම්කරුවන් වෙත කෙරෙන විශේෂ නිවේදනයයි.
 • 2020.09.04 දින පළ කරන ලද රජයේ ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව, 2020 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවලට 2020.09.25 ‍දින හෝ ඊට පෙර මාර්ගගත ක්‍රමවේදය (Online System) ඔස්සේ ඉල්ලුම් කරන ලද අයදුම්කරුවන්ට සංශෝධන සිදු කිරීම සඳහා පමණක් 2020.09.26 දින සිට 2020.09.30 දින දක්වා දින 05ක කාලයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • ඒ අනුව අදාළ අයදුම්කරුවන්ට මේ වන විට පද්ධතියට ඇතුළත් කළ අ.පො.ස.(උ.පෙළ) විභාග අංකය සංශෝධනය කිරීම හැර අනෙකුත් වැරදි / ප්‍රමාද දෝෂ නිවැරදි කිරීම / සංශෝධනය කිරීම සිදු කළ හැක.
 • තම දත්ත නිවැරදි කළ යුතු / සංශෝධනය කළයුතු අයදුම්කරුවන්ට පෙර අවස්ථාවේ ඇතුළත් කළ තමන්ගේ අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාග අංකය ඇතුළත් කරමින් තම දත්ත වෙත පිවිසිය හැක.
 • මෙය තම වැරදි / ප්‍රමාද දෝෂ සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව සහිත අයදුම්කරුවන් සඳහා ලබා දෙන අවස්ථාවක් පමණක් වේ. එබැවින්, එවැනි අවශ්‍යතාවක් නොමැතිව තම දත්තවල සිදු කරනු ලබන වෙනස්කම් පිළිබඳ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කිසිඳු වගකීමක් දරනු නොලැබේ.
 • ඉහත කාලසීමාව තුළ කිසිඳු නව අයදුම් කිරීමක් සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙනු නොලැබේ.
2020 ஆம் ஆண்டிற்காக தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பித்த அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களுக்;கான விஷேட அறிவித்தல்.
 • 04.09.2020 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட அரச வர்த்தமானி அறிவித்தலின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டிற்காக தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளுக்கு 25.09.2020 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் தொடரறா முறையியல் (ழுடெiநெ ளுலளவநஅ) ஊடாக விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கு திருத்தங்களைச் செய்துகொள்வதற்காக மட்டுமே 26.09.2020 ஆம் திகதி தொடக்கம் 30.09.2020 ஆம் திகதி வரை 05 நாட்கள் வழங்கப்படுகின்றது.
 • அதன்படி, உரிய விண்ணப்பதாரர்களால் தற்போது வரை கணினியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள க.பொ.த. (உ.தர) பரீட்சை சுட்டெண்ணை திருத்துவதைத் தவிர ஏனைய பிழைகள்ஃ குறைபாடுகளை சரிசெய்துகொள்ளஃ திருத்திக்கொள்ள முடியும்.
 • தங்களுடைய தரவுகளை சரிசெய்யஃ திருத்திக்கொள்ள வேண்டிய விண்ணப்பதாரிகள் முன்னர் வழங்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் சமர்ப்பித்த தமது க.பொ.த. (உ.தர) பரீட்சை சுட்டெண்ணை உள்ளிட்டு தமது தரவுக்குள் நுழையலாம்.
 • இது தமது பிழைகள்ஃ குறைபாடுகளை திருத்திக்கொள்வதற்கு தேவையுடைய விண்ணப்பதாரர்களுக்காக மட்டுமே வழங்கப்படும் ஒரு சந்தர்ப்பமாகும். எனவே, அத்தகைய தேவைகள் இல்லாமல் தமது தரவுகளில் செய்யப்படும் எந்தவொரு மாற்றங்கள் தொடர்பிலும் கல்வி அமைச்சு எவ்வித பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது.
 • இக்காலப்பகுதிக்குள் புதிதாக விண்ணப்பிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படமாட்டாது
Special Notice for All the Applicants of National College of Education Admission in year 2020.
 • Applicants those who have already applied for the Admission of National Colleges of Education in the year 2020 through Online System on or before 25.09.2020 according to the Gazette Notification dated 04.09.2020 are given a chance of 05 days from 26.09.2020 to 30.09.2020 only for editing.
 • Accordingly, the relevant applicants are able to correct / edit their errors / mistakes except editing the G.C.E. (A/L) Index Number already entered to the system.
 • Applicants can access to their own Data through entering their G.C.E.(A/L) Index No.
 • This is only a chance provided for the applicants those who need to edit the errors or mistakes.
  Therefore the Ministry of Education is not responsible regarding any unnecessary change done by the Applicants.
 • No any new applying is accepted during that period of time. 
Enter A/L Index Number